WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA


Od momentu stwierdzenia u Twego dziecka niepełnosprawności bądź zagrożenia niepełnosprawnością - aż do rozpoczęcia nauki w szkole, możesz uzyskać wykwalifikowaną pomoc, której celem jest tak zwane "wczesne wspomaganie rozwoju".


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to zespół działań, których celem jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Zakres oddziaływań może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować: psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd. W celu uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, rodzice składają wniosek w poradnii psychologiczno-pedagogicznej.


Wczesne wspomaganie może być organizowane w:

 • przedszkolu,
 • szkole podstawowej,
 • w specjalistycznych ośrodkach
 • publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej


METODY TERAPEUTYCZNE REALIZOWANE W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

Program aktywności Knillów:

 • rozbudowanie aktywności dziecka niepełnosprawnego, zachęcanie go do działania, przejawiania własnej inicjatywy,
 • tworzenie okazji do doświadczania i nabywania podstawowych informacji o sobie, co następuje w toku wykonywania sekwencji ćwiczeń ruchowych,
 • ćwiczeniom towarzyszy muzyka - stanowi ona istotny element wszystkich programów, bowiem każde działanie zaczynają i kończą określone dźwięki,
 • ćwiczenia następują po sobie według stałego schematu, co czyni zajęcia dla dziecka przewidywalnymi i bezpiecznymi,
 • aktywność ruchowa sprzyja kształtowaniu świadomości swojego ciała, pozwala również nawiązywać bliski kontakt emocjonalny z innymi osobami.

Metody pedagogiki zabawy:

Zabawa jest dominującą formą aktywności dziecka. W celu wspomagania rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka, wzbogacania doświadczeń, rozwijania nowych umiejętności stosuje się metodę pedagogiki zabawy:

 • zabawy stymulacyjne z użyciem płachty animacyjnej,
 • pląsów, korowodów, tańców integrujących grupę,
 • zabaw ruchowych i logorytmiki

Metoda Integracji Sensorycznej:
Polega na dostarczaniu kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych poprzez różnorodne ćwiczenia na specjalistycznym sprzęcie. Podczas terapii dziecko nie ćwiczy konkretnych umiejętności, lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności, a one pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

Metoda Dobrego Startu
Metodę tę wykorzystuje się głównie w celu przygotowania dzieci do nauki pisania i czytania. Założeniem metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie mowy, funkcji wzrokowych, słuchowych, dotykowych, motorycznych oraz współdziałanie między tymi funkcjami (tzw. integracja percepcyjno-motoryczna).

Zajęcia składają się z kilku etapów:

 • ćwiczenia koncentracji uwagi i orientacji w schemacie ciała, uczenie się piosenki),
 • ćwiczenia ruchowe (zabawy ruchowe nawiązujące do treści piosenki),
 • ćwiczenia ruchowo - słuchowe (wystukiwanie rytmu do śpiewanej piosenki na bębenku, woreczkach z grochem, itp.)
 • ćwiczenia ruchowo - słuchowo - wzrokowe (wykonywanie wzorów literopodobnych, liter w rytm śpiewanej piosenki: rysowanie w powietrzu, na stole, na tackach z kaszą, tabliczkach, papierze),
 • ćwiczenia relaksacyjne, oddechowe, wyciszające

Dziecięca matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • intensywne wspomaganie operacyjnego rozumowania na poziomie konkretnym,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych niezbędnych w codziennym życiu i wymaganych potem na lekcjach matematyki,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej potrzebnej dzieciom do pokonywania trudności,
 • kształtowanie sprawności manualnej, precyzji spostrzegania i koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne:
Metoda nawiązuje do wczesnodziecięcych doświadczeń człowieka. Wykorzystuje ruch, dotyk, wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozwoju świadomości samego siebie i wzmocnienia kontaktu z innymi ludźmi.
Istotnym doświadczeniem na zajęciach jest język ciała. Występują tu określone typy zabaw wykorzystujące:

 • relację opiekuńczą „z”
 • relację „razem”
 • relację „przeciwko”.

Metoda werbo-tonalna:

 • metoda rehabilitacji słuchu i mowy osób z uszkodzeniem słuchu;
 • wykorzystywana w terapii dzieci z różnorodnymi zaburzeniami komunikacji,
 • wykorzystuje się relacje zachodzące pomiędzy mową a ruchem – przełożenia ruchów całego ciała (makroruchy) na ruchy narządów mowy (mikroruchy).

W metodzie wykorzystywane są:

 • zabawy fonacyjne – służące do wywołania i utrwalenia poszczególnych głosek;
 • rytm ciała – służący do wywoływania głosu i korygowania nieprawidłowej artykulacji, tworzenia sylab, wyrazów i zdań;
 • rytm muzyczny – służący do rozwoju struktury suprasegmentalnej mowy.

Wychowanie słuchowe

To całość różnorodnych ćwiczeń prowadzonych w celu stymulowania rozwoju percepcji słuchowej u dzieci z wadą słuchu i dzieci słyszących z zaburzeniami rozwoju. Etapy pracy z dzieckiem:

 • wykrywanie dźwięków - trening reagowania na dźwięk.
 • różnicowanie (dyskryminacje) dźwięków – dostrzeganie różnic i podobieństw pomiędzy dźwiękami i reagowania na nie w zróżnicowany sposób.
 • identyfikacja – rozpoznanie dźwięku poprzez wskazanie, powtórzenie, nazwanie dźwięku,
 • rozpoznawanie i rozumienie mowy.

Metoda symultaniczno - sekwencyjna prof. J. Cieszyńskiej:

 • nauka wczesnego czytania metodą sylabową,
 • wykorzystywana jest w pracy logopedów i pedagogów jako sposób utrwalania prawidłowej artykulacji głosek w sylabach i wyrazach oraz w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji