Diagnoza psychologiczna dziecka/ osoby dorosłej

Diagnozą zajmuje się psycholog. Jego głównym zadaniem jest poznanie indywidualne dziecka/ osoby dorosłej i dlatego pierwsze spotkania ukierunkowane są na postawienie diagnozy.

Diagnozę przeprowadza się w różnym zakresie:

 • ocena poziomu rozwoju intelektualnego,
 • określenie potrzeb emocjonalnych,
 • identyfikacja obszarów zaburzeń.

Po ustaleniu diagnozy psycholog:

 • określa sposoby leczenia,
 • udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów,
 • kieruje na terapię indywidualną lub grupową.

Do psychologa warto się zgłosić, gdy zaobserwuje się:

 • niepokojące objawy, na przykład nadmierna agresywność wobec otoczenia;
 • kłopoty z odpowiednim zachowaniem w domu, przedszkolu, szkole;
 • zaburzeniami zachowania w grupie rówieśniczej i wobec dorosłych;
 • kłopoty z nauką i brakiem motywacji do nauki;
 • zaburzenia rozwoju funkcji poznawczo - intelektualnych;
 • problemy z jedzeniem;
 • kłopoty ze snem;
 • obniżoną motywację do różnorodnych aktywności;
 • uraz psychiczny lub somatyczny po wypadku lub powstałym urazie psychicznym lub somatycznym;
 • zaburzenia relacji w rodzinie.

Na czym polega terapia psychologiczna:
Psycholog pomaga w rozpoznawaniu, zrozumieniu i rozwiązywaniu zgłaszanego problemu. Wykorzystuje w tym celu różne techniki oraz współpracuje z osobami lub instytucjami, które pomagają w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.

Zakres pomocy psychologicznej:

 • terapia zaburzeń rozwojowych opóźnionego rozwoju psychoruchowego;
 • terapia osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • psychozy dziecięce i w wieku dorosłym
 • terapia zaburzeń mowy - alalia, niedokształcenie mowy o typie afazji, oligofazja, mutyzm i inne;
 • niepowodzenia i trudności szkolne;
 • trudności wychowawcze;
 • zaburzenia emocjonalne;
 • zaburzenia nerwicowe;
 • zaburzenia stresowe i stresu pourazowego
 • funkcjonowanie z przewlekłą chorobą oraz problemy psychosomatyczne,
 • zaburzenia związane z jedzeniem,
 • kryzys związany ze stratą (rozwód, odejście bliskiej osoby, zmiana warunków życia),
 • problemy osób współuzależnionych (członkowie rodziny),
 • samopoznanie i rozwój osobisty

Zobowiązania psychologa:

 • przestrzeganie zasad etyki psychologicznej,
 • profesjonalizm i indywidualne podejście,
 • respektowanie standardów zawodowych,
 • zachowanie tajemnicy.

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Konsultacja z psychologiem polega na:

 • omówieniu aktualnie doświadczanego problemu;
 • na interwencji związanej z przeżyciem przykrego wydarzenia;
 • identyfikacja trudności pacjenta;
 • próba opracowania konkretnych strategii do poradzenia sobie z daną sytuacją problemową.

Konsultacja psychologiczna adresowana jest do:

 • rodziców lub opiekunów dzieci z zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami emocjonalnymi i innymi dysfunkcjami
 • osób dorosłych, będących aktualnie w trudnym momencie życiowym i szukających sposobu opanowania sytuacji związanej z kryzysem psychicznym

Przebieg konsultacji:

Konsultacja psychologiczna to spotkanie ze specjalistą (czas trwania konsultacji zależnie od potrzeb).


OFERTA

 • Konsultacja psychologiczna dzieci i młodzieży ...........150 zł /60 min
 • Konsultacja psychologiczna dorosłych ........................150 zł /60 min
 • Badanie psychologiczne dzieci i młodzieży.................. 150 zł /60 min
 • Opinia psychologiczna ....................................................120 zł dokument
 • Opinia psychologiczno - logopedyczna .........................120 zł dokument
 • Terapia psychologiczna dzieci/ dorosłych.................... 90 zł/ 60 min
 • Terapia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju ....90 zł /60 min