TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA

Terapia neurologopedyczna dla dzieci i osób dorosłych z:

 • afazją motoryczną (ruchową),
 • afazją sensoryczną (czuciową),
 • afazją senso-motoryczną (czuciowo - ruchową),
 • jakaniem organicznym
 • dyzartrią (udary mózgu, urazy czaszkowo-mózgowe, guzy mózgu, krwiaki, tętniaki),
 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • upośledzeniem umysłowym
 • niedokształceniem mowy o typie afazji u dzieci


ZAKRES ODDZIAŁYWAŃ

 • stymulacja nadawania mowy (ekspresji słownej)
 • ćwiczenia w zakresie mowy zautomatyzowanej, procesu powtarzania, procesu nazywania, mowy dialogowej i opowieściowej
 • stymulacja odbioru mowy (rozumienie mowy) w zakresie zdań prostych, złożonych gramatycznie struktur składniowych, pojęć abstrakcyjnych
 • stymulacja procesów poznawczych w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej, czuciowej, pamięci, myślenia, uwagi, koncentracji, orientacji przestrzennej,
 • reedukacja czytania i pisania.

OFERTA

 • Terapia logopedyczna/ surdologopedyczna/ neurologopedyczna dzieci i dorosłych ..... 100 zł /60 min
 • Terapia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (wspieranie mowy i słuchu) ....... 100 zł /60 min