TERAPIA PEDAGOGICZNA

reedukacja, zajęciami korekcyjno-kompensacyjne, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Brak osiągnięć w nauce, częste niepowodzenia zazwyczaj wiążą się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych i odnoszą się do dziec

 • o inteligencji przeciętnej i niższej niż przeciętna,
 • z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych,
 • z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego razem z zakłóceniami procesu lateralizacji
 • z zaburzeniami rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych,
 • z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • z zaburzeniami zdolności matematycznych,
 • z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych.

Trudnościom szkolnym często towarzyszą także trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych.

Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami procesów poznawczych i emocjonalnych możliwości wszechstronnego rozwoju.

W celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji pedagog oddziałuje za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się.

Terapię pedagogiczną prowadzi się w formie indywidualnej i grupowej (liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 6 uczniów), by spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno - motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętnościach dziecka.

CEL TERAPII PEDAGOGICZNEJ:

 • Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych,
 • Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów,
 • Eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji
 • Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej.

ZASADY TERAPII PEDAGOGICZNEJ

 • Indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego dla każdego dziecka,
 • Powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania, uwzględniającego złożoność tych czynności i możliwości percepcyjne dziecka,
 • Korekcji zaburzeń: ćwiczenie przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności,
 • Kompensacja zaburzeń: łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych w celu tworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych,
 • Systematyczności i ciągłość oddziaływania psychoterapeutycznego,

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ TERAPEUTYCZNYCH

 • Diagnoza przejawów i przyczyn trudności szkolnych dziecka Opracowanie indywidualnego planu pracy z dzieckiem,
 • Zaprogramowanie kolejnych jednostek zajęciowych,
 • Ćwiczenia korekcyjne zaburzonych funkcji,
 • Ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne funkcji zaburzonej w koordynacji z bardziej sprawnymi
 • Ćwiczenia relaksacyjne i odpoczynkowe,
 • Oddziaływania psychoterapeutyczne.

ETAPY TERAPII PEDAGOGICZNEJ
Etap przygotowawczy - praca z dzieckiem na materiale konkretnym - obrazki i abstrakcyjnym - litery i figury geometryczne. Kształtowanie dojrzałości dziecka do nauki czytania i pisania poprzez wykonywanie następujących oddziaływań:

 • ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej,
 • ćwiczenia sprawności ruchowej,
 • ćwiczenia rozmachowe,
 • ćwiczenia manualne - usprawnianie małych ruchów ręki,
 • ćwiczenia graficzne,
 • ćwiczenie funkcji wzrokowej i orientacji przestrzennej , które wpływa na opanowanie umiejętności czytania i pisania (ćwiczenia manualne pod kontrolą wzroku, ćwiczenia koordynacji wzrokowo - ruchowej),
 • trening spostrzegawczości,
 • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej,
 • trening orientacji przestrzennej i w schemacie ciała,
 • ćwiczenia pamięci wzrokowej,
 • ćwiczenie funkcji słuchowej: ćwiczenia wrażliwości słuchowej,koncentracji na bodźcach,różnicowanie dźwięków (otoczenia, nazwy liter - głoski),
 • trening pamięci słuchowej,
 • ćwiczenia rytmiczne,
 • ćwiczenia słuchu fonematycznego i fonetycznego (wyodrębnianie, różnicowanie, artykulacja).

Terapia właściwa - ćwiczenie nauki czytania i pisania na materiale obrazkowo - literowym (łączenie liter w sylaby i słowa). Po zakończeniu tego etapu dziecko umie czytać, rozumie to co czyta, przepisuje, napisze z pamięci proste słowa.


ZAJĘCIA ADAPTACYJNO - TERAPEUTYCZNE, przygotowujące do przedszkola

Zajęcia adaptacyjne są propozycją dla dzieci, które jeszcze nie rozpoczęły swojej przygody z przedszkolem i nie są gotowe do podjęcia nowych wyzwań, poznania nowych kolegów. Zajęcia mają na celu usamodzielnienie dziecka i pokazanie mu, ile radości daje wspólna zabawa z rówieśnikami i panią nauczycielką. Każde spotkanie trwa 60 minut.

Zapraszamy dzieci w wieku od 2 do 4 lat.

 • pomożemy Twojemu dziecku oswoić nieznane i poznać radość bycia przedszkolakiem,
 • przygotujemy malucha do przekroczenia progu przedszkola bez stresu i płaczu.

Celem naszych spotkań jest:

 • ułatwienie maluchowi bezstresowego wkroczenia w świat grupy przedszkolnej,
 • uwzględniamy indywidualne potrzeby każdego dziecka,
 • proponujemy urozmaicone, interesujące aktywności - śpiew, taniec, zabawy plastyczne itd.


OFERTA

Konsultacja pedagogiczna dzieci i młodzieży ..................... 150 zł /60 min

Badanie pedagogiczne dzieci i młodzieży .......................... 150 zł /60 min (1 - 2 spotkania)

Opinia pedagogiczna .......................................................... 120zł /dokument

Opinia psychologiczno - pedagogiczna .............................. 120zł /dokument

Terapia pedagogiczna indywidualna dzieci i młodzieży ....... 100 zł /60 min