DIAGNOZA DOJRZAŁOŚCI I GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

Dojrzałość szkolna to dojrzałość i gotowość dziecka do podjęcia systematycznej nauki w szkole obejmująca dojrzałość pod względem fizycznym, umysłowym, społecznym i emocjonalnym. Dziecko dojrzałe do podjęcia obowiązku szkolnego to dziecko, które zarówno pod względem psychicznym jak i fizycznym będzie w stanie realizować nowe, do tej pory nie znane mu obowiązki ucznia. Celem diagnozy dojrzałości i gotowości szkolnej jest psychologiczna oraz pedagogiczna ocena wyżej wymienionych możliwości dziecka.


Psycholog ocenia:

  • sprawność intelektualną dziecka (mocne i słabsze strony),
  • funkcje poznawcze odpowiedzialne za naukę czytania i pisania,
  • emocje i motywację do pracy.


Pedagog ocenia:

  • gotowość dziecka do nauki czytania,
  • zdolność do wykonywania operacji na liczbach,
  • umiejętności grafomotoryczne niezbędne w procesie pisania


Logopeda ocenia:

  • poziom rozwoju mowy czynnej - zakres słownictwa, sferę gramatyczno - fleksyjną
  • poziom rozwoju mowy biernej - rozumienia mowy
  • poziom artykulacji - czy jest adekwatny do poziomu wieku


OFERTA

Konsultacja pedagogiczna dzieci i młodzieży ..................... 150 zł /60 min

Badanie pedagogiczne dzieci i młodzieży .......................... 150 zł /60 min (1 - 2 spotkania)

Opinia pedagogiczna .......................................................... 120zł /dokument

Opinia psychologiczno - pedagogiczna .............................. 120zł /dokument

Terapia pedagogiczna indywidualna dzieci i młodzieży ....... 100 zł /60 min