PROJEKT REHABILITACJA - "RAZEM DLA SŁUCHU"


Ocena postępów rehabilitacji słuchu i mowy dzieci od 0 do 48 m-ca życia z implantem ślimakowym. Badanie wieloośrodkowe.

Ocena postępów rehabilitacji słuchu i mowy dzieci od 0 do 48 m-ca życia z implantem ślimakowym.

U dzieci z wadą słuchu celem oddziaływań terapeutycznych jest optymalny rozwój umiejętności słuchowych oraz języka, adekwatny do potencjału intelektualnego oraz wieku. Regularna terapia słuchu i mowy może zapewnić tej grupie rozwój kompetencji językowych, niezbędnych do pełnego i satysfakcjonującego udziału w edukacji i życiu społecznym.


Niniejsze badanie wykorzystuje jako narzędzie oceny rozwoju drogi słuchowej oraz kompetencji językowych dziecka Zintegrowaną Skalę Rozwoju, która klasyfikuje typowe stadia rozwoju słuchu:

  • rozumienia, 
  • komunikacji (ekspresji mowy), 
  • spostrzegania
  • komunikacji społecznej. 

Obserwacja obejmuje przedział od pierwszego podłączenia procesora dźwięku przez 48 miesięcy życia dziecka. Ocenę postępów w rehabilitacji można wykonywać w interwałach co kwartał do 18. miesiąca życia. Później dziecko jest poddawane obserwacji co 6 miesięcy.


ZAPRASZAMY DZIECI Z IMPLANTEM ŚLIMAKOWYM NA BEZPŁATNE BADANIA ZINTEGROWANĄ SKALĄ ROZWOJU.

wizyty uzgadniane telefonicznie lub mailowo

tel 603 817 974

diagnoza@logopedia.lodz.pl

http://razemdlasluchu.pl/badanie/projekt-rehabilitacja.html