GRUPOWE ZAJĘCIA ADAPTACYJNO - TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI 5 - 6 LETNICH

Adaptacja jest to proces polegający na przystosowaniu się dziecka lub grupy do funkcjonowania w zmienionym środowisku społecznym, przystosowaniu się do nowych warunków.  Adaptacja dziecka w przedszkolu może być okresem trudnym i długotrwałym zarówno dla dziecka jak i jego rodziców.

U wielu dzieci konieczność samodzielnego funkcjonowania w nowym, nieznanym środowisku, jakim jest przedszkole, wywołuje sytuację stresową – lęk, złość, upór, gniew, którą często przenoszą na pracowników przedszkola, rodziców lub inne dzieci.


ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU
Głównym celem programu
jest stworzenie optymalnych warunków organizacyjnych, wychowawczych i dydaktycznych umożliwiających właściwą adaptację dziecka w grupie przedszkolnej:

 • wspomaganie dziecka w procesie przystosowania się do życia w przedszkolu;
 • zmniejszenie u dziecka lęku przed rozstaniem z rodzicami;
 • rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych;
 • nawiązanie bliskiego kontaktu w relacjach z dziećmi;
 • obniżenie lęku rodziców związanego z koniecznością oddania dziecka do przedszkola;
 • ukształtowanie pozytywnego wizerunku przedszkola;


OCZEKIWANE EFEKTY

Dziecko potrafi:

 • Spokojnie rozstać się z rodzicem,
 • Przezwyciężyć lęk i obawy przed zmianą środowiska;
 • Uczestniczyć w życiu grupy;
 • Wesoło bawić się z kolegami i koleżankami;
 • Przestrzegać podstawowych reguł życia codziennego;
 • Przestrzegać zasadę zakazu samodzielnego oddalania się od grupy;

Rodzic:

 • Ma poczucie bezpieczeństwa o swoje dziecko;
 • Zna cele i zadania przedszkola;
 • Wie, w co wyposażyć dziecko do przedszkola;
 • Obserwuje swoje dziecko na tle rówieśników;
 • Nawiązuje aktywną współpracę z pedagogiem
 • Wie, w jaki sposób pomóc dziecku w procesie adaptacyjnym;


METODY PRACY WYKORZYSTANE W CZASIE REALIZACJI PROGRAMU

 • Elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • Elementy Pedagogiki Zabawy;
 •  Zabawy i ćwiczenia ruchowe;
 • Zabawy naśladowcze;
 • Działania plastyczne;
 • Techniki relaksacyjne;
 • Opowieści ruchowe;


TREŚCI PROGRAMOWE

 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi,
 • poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo
 • zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
 • wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;